Р Е Ш Е Н И Е

№..........................

гр. София, 19.09.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-15 с-в в публично съдебно заседание на деветнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                СЪДИЯ: ПЕТЪР ТЕОДОСИЕВ

 

при секретаря Галина Стоянова, разгледа търговско дело № 1513 по описа за 2017г. и взе предвид следното:

Производството е по предявени от синдиците на „К.т.б.“ АД /в несъстоятелност/ срещу „Т.М.“ ЕООД евентуално съединени искове с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН, чл. 59, ал. 3 ЗБН, чл. 3, ал. 3 ЗБН и чл. 26, ал. 2, вр. чл. 59, ал. 2 ЗБН за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на банката (евентуално за нищожно поради нарушение на чл. 3, ал. 2 ЗБН и поради неспазена форма по чл. 59, ал. 2 ЗБН) на прихващане на насрещни вземания между банката и ответното дружество за сумата 965 560,20 лв., извършено с изявление вх. №11025/05.11.2014г. на „Т.М.“ ЕООД.

Ответникът, уведомен по реда на чл. 50, ал. 4 ГПК, не взема становище по предявените искове.

Процесното изявление за прихващане с вх. №11025/05.11.2014г. е прието като писмено доказателство по делото и обективира изявление от управителя на ответното дружество до „К.т.б.“ АД, че прихваща насрещни вземания между банката и ответното дружество до сумата 965 560,20 лв.

Основанието, изискуемостта и размерите на насрещните вземания на страните, за които е направено процесното изявление за прихващане, не са част от предмета на настоящото производство, който се изчерпва до установяване на наличието или липсата на основанията за относителна недействителност, респективно за нищожност на прихващането, релевирани с предявените при условията на евентуално съединяване искове.

С предявения главен иск с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН се иска прогласяване на прихващането за недействително по реда на цитираната разпоредба поради извършването му от кредитора на банката след началната дата на неплатежоспособността на банката.

Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗБН (редакция след изм. ДВ, бр. 98 от 2014г., в сила от 28.11.2014г.) недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на банката освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, което е извършено от кредитор или от банката след началната дата на неплатежоспособността или след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на глава 11, раздел VІІІ ЗКИ, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон, ако тази дата предшества датата на неплатежоспособността на банката.

Разпоредбата на чл. 59, ал. 5 ЗБН е материалноправна (предвиденото с нея правило е идентично на правилото на чл. 645, ал. 4 ТЗ, чийто материалноправен характер е изрично признат в мотивите на решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г. на КС), поради което и съгласно чл. 14, ал. 1 ЗНА може да има обратна сила, тоест да се прилага за правоотношения, възникнали и осъществени преди влизането й в сила (включително по отношение на действието на процесното прихващане, което е извършено преди приемането и обнародването на разпоредбата), само по силата на изрична закона разпоредба.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г. (обн. ДВ, бр. 98 от 2014г.), с чийто §9 е предвидено изменението на чл. 59, ал. 5 ЗБН, не е предвидена преходна разпоредба, която да придава обратно действие на измененото правило на чл. 59, ал. 5 ЗБН, но такова обратно действие на актуалната редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН е предвидено с §8 от ЗИДЗБН (обн. ДВ, бр. 22 от 2018г.).

Съгласно цитираната преходна разпоредба правилата на чл. 59, ал. 5, 6 и 7 ЗБН се прилагат от 20.06.2014г., което означава, че се прилагат и по отношение на процесното прихващане, тъй като същото е извършено след посочената дата.

Същевременно датата 20.06.2014г. е определена и за начална дата на неплатежоспособността на „К.т.б.“ АД с решение от 03.07.2015г. по т.д. №2216/2015г. на САС, постановено по въззивна жалба срещу решението за откриване на производството по несъстоятелност на банката, поради което очевидно процесното прихващане, извършено на 05.11.2014г., покрива хипотезата на чл. 59, ал. 5 ЗБН и следва да бъде обявено за относително недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на банката като последица от предявения конститутивен иск с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН.

Уважаването на главния иск предпоставя, че не е сбъднато процесуалното условие, при което са предявени евентуалните искове с правно основание чл. 59, ал. 3 ЗБН, чл. 3, ал. 3 ЗБН и чл. 26, ал. 2, вр. чл. 59, ал. 2 ЗБН, поради което съдът не дължи произнасяне по тези искове.

С оглед изхода на делото и съгласно чл. 62, ал. 2, изр. 2 ЗБН държавната такса, дължима за разглеждане на уважения иск с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН, следва да бъде събрана от ответника.

Така мотивиран, Софийски градски съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 59, ал. 5 ЗБН за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „К.т.б.“ АД с ЕИК ********* на прихващането на насрещни вземания между „Т.М.“ ЕООД с ЕИК ********* и „К.т.б.“ АД с ЕИК ********* за сумата 965 560,20 лв., извършено с изявление от името на „Т.М.“ ЕООД с вх. №11025/05.11.2014г. от деловодството на „К.т.б.“ АД.

ОСЪЖДА „Т.М.“ ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на основание чл. 62, ал. 2 ЗБН по сметка на Софийски градски съд сумата 38 622,41 лв. – държавна такса за исковото производство.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му.

                              

               

СЪДИЯ: