Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

Административен съд – Видин         І - ви административен състав

в закрито заседание на двадесети август

през две хиляди и двадесета година в състав :

Председател: Антония Генадиева

                                                              Членове:1……………………

                                                                            2……………………

при секретаря …………………………………………………………..и с участието на прокурора…………………………, като изслуша докладваното от Председателя Ант. Генадиева адм. дело № 204 по описа за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото дело е образувано по постъпило искане по чл.306 от АПК от адвокат К.Д., САК, като представител на ГД „Боец“, представлявано от Г.Б.Г. *** във връзка с неизпълнение на Решение на съда по адм.д. № 32 / 2020г. по описа на Административен съд – Видин, от страна на административния ръководител на административния орган.

Посочва се, че по силата на влязлото в сила Решение № 102 / 19.06.2020г. по адм.д. № 32/2020г. по описа на Административен съд, административният ръководител на Софийска градска прокуратура /СГП/ е бил задължен да предостави исканата от сдружението информация по въпросите по т.3,т.4,т.5 и т.6 и в пълнота по т.7 от заявление № 17842/ 2019г. / 27.08.2019г.  

Твърди се, че след влизане в сила на решението на АС – Видин административният орган не го е предоставил исканата информация, е постановила отказ, в противоречие с решението на АС Видин. Посочва също така и че според тях не е необходимо сезиране на административния орган, тъй като решението подлежи на изпълнение, като влязло в сила.

Предвид постъпилата молба и в изпълнение разпоредбата на чл.306, ал.3 от АПК на нарушителя – административният ръководител на СГП, ще следва да се даде възможност да даде писмени обяснения в 14 - дневен срок от съобщението и да посочи доказателства.

Воден от горното Председателят на Административен съд -Видин

                          Р А З П О Р Е Д И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на нарушителя – Административният ръководител на Софийска градска прокуратура, в 14 - дневен срок от съобщението да даде писмени обяснения и да посочи доказателства защо не е изпълнил влезлия в сила съдебен акт - Решение № 102/ 19.06.2020г. по адм.д. № 32/2020г. по описа на Административен съд – Видин. 

За целта да се изпрати съобщение до Административният ръководител на Софийска градска прокуратура , в което да се укаже и че срещу него е образувано производство по чл.304,ал.1 от АПК за налагане на наказание за неизпълнение на актове на Съда, а именно : „глоба” в размер от 200 /двеста/ до 2 000 /две хиляди/ лева.

След изтичане на посочения срок делото да се докладва за произнасяне.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :