О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                    гр. София 01.02.2021г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети въззивен състав, в закрито заседание на първи февруари  две хиляди двадесет и първа година в  състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ  ГЕОРГИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ИЛИЕВА

                                                                             ДАНИЕЛА ВРАЧЕВА

                                                                            

след като се запозна с докладвано от съдия ГЕОРГИЕВА  ВЧНД 37 по описа на АСНС за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Мотивите се изготвиха от съдия Врачева на основание чл. 33, ал.5 от НПК

Производството е по чл.270 ал.4 от НПК.

С протоколно определение, постановено на 18.01.2021г.СНС ІV състав  е оставил без уважение искането  на подсъдимия М.С. и защитника му адв.П. за изменение на мярката за неотклонение от мярка „задържане под стража“ в по-лека такава.Основните оплаквания на защитата и подсъдимия са за това, че липсват опасности от укриване и извършване на престъпление с оглед на това, че същият е задържан продължително време. Правят се доводи и за това, че са налице здравословни проблеми, които налагат лечение в условията извън ареста.

Иска се отмяна на определението на СНС и постановяване на ново, с което мярката за неотклонение да бъде изменена в по-лека такава.

Възражение против частната жалба от странана СП не е постъпило.

АСНС като се занима с оплакванията в частната жалба и при направената служебна проверка приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в срок и от лице с активна легитимация, което я прави допустима.

За да остави без уважение искането на подс. М.С. и неговата защита за изменение на мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека такава, СНС е приел, че се полагат грижи за опазване на здравето на подсъдимия както и че в качеството си на лице, лишено от свобода, подс.С. може да се лекува във всяко лечебно заведение на територията на страната съобразно заболяването.

СНС не е уважил оплакването за нарушение на разумния срок на разглеждане на делото, тъй като същото е с фактическа и правна сложност и нужда от приобщаване на голям по обем доказателствен материал- участие на 14 подсъдими лица и техните защитници, разпит на свидетели, изслушване на поредица от експертизи.Приел е, че епидемичната обстановка в страната е причина за отлагане на делото и неявяване на подсъдими и свидетели. Обсъдил е процесуалното поведение на защитата на подсъдимите по делото. Приел е,че опасност от укриване не съществува за подс.М.С., но съществува опасност от извършване на престъпление.

Мнозинството от въззивния състав, счита депозираната жалба срещу определението на първоинстанциония съд за основателна по следните съображения:

На подсъдимия М.С.С. е повдигнато и предявено обвинение и същият е предаден на съд за пет престъпления от общ характер, а именно по чл.321, ал.6 от НК; по чл.248а,ал.5 вр. ал.2 вр. чл. 20, ал.3, ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 26, ал.1 вр. ал.3 от НК; по чл.248а, ал.2 вр. чл. 20, ал.3, ал.4 вр. ал.1 вр. 26, ал.1 от НК.; по чл. 248а, ал.2 от НК и по чл. 248а, ал.5 вр. ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. ал.3 от НК.

Мнозинството на въззивния състав постави на анализ всички законови предпоставки, относими към най- тежката държавна принуда каквато е мярката за неотклонение „задържане под стража“. От анализа на събраните към този етап от разглеждане на делото доказателства обоснованото предположение по отношение на всички обвинения, за които подс. М.С. е предаден на съд, е налично. Обоснованото предположение почива на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели-74 бр., назначените в хода на досъдебното производство експертизи, но все още неприети от първоинстанционния съд и писмените доказателства, иззети от Министерство на Земеделието и горите.

По настоящето дело подс. М.С.С. е задържан с определение от 27.05.2019 година на АСНС по ВНЧД №221/2019 година и към настоящия момент срокът на задържането му е повече от 1 година и 8 месеца. Не без значение е и обстоятелството, че сумарният срок, през който подс. С. без прекъсване търпи мярка за неотклонение „задържане под стража“ е за период от 2 год. и 5 месеца,

С оглед на посочените по- горе факти, мнозинството на въззивния състав е на становище,че продължителният срок на задържане на подс. М.С.С. е редуцирал в голяма степен опасностите от извършване на престъпление и укриване. Първоинстанционният съд е разпитал преобладаваща част от свидетелите по делото. Видно от приложението на обвинителния акт са посочени 77 бр. свидетели, от които 74 бр. са разпитани, при което положение необоснован се явява изводът на СНС, че е налице опасност от извършване на престъпление. Освен, че обвинението се уповава на писмени доказателства по делото, иззети от Министерство на Земеделието и горите, по делото  са разпитани голяма част от свидетелите, поради което не съществува опасност подс. М.С. неправомерно да въздейства върху свидетелите. Според практиката на ЕС и практиката на съдилищата в страната опасността от извършване на престъпление следва да е реална, а не хипотетична.  Видно от материалите по делото липсват сведения и данни за наличие на опасност от извършване на престъпление. Както бе посочено по- горе подс. С. е предаден на съд за пет умишлени престъпния, две, от които са леки умишлени престъпления. За престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК, законодателят е предвидил наказание до 6 лишаване от свобода, а за престъпленията по чл.  248а, ал.5 вр. ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. ал.3 от НК е предвидено наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода. Продължаване на задържането на подс. М.С. би се превърнало в предварително изпълнение на неналожено наказание лишаване от свобода предвид и на обстоятелството, че подс. С. е и неосъждан. Мнозинството от въззивния състав счита, че опасност от укриване е налице с оглед на обстоятелството, че подс. М.С. разполага със значителен финансов ресурс, поради което адекватна мярка на преследваните от закона цели се явява мярка за неотклонение „Домашен арест“, изпълнява чрез средство за електронно наблюдение, която мярка по своето естество и правни характеристики е също от категорията на ограничаващите свободата на придвижване.   

Водим от изложените съображения и на основание чл.345, ал.2 от НПК, съдът

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯВА протоколно определение, постановено на 18.01.2021г.СНС ІV състав по НОХД №4015/2019година на СНС като вместо това :

ИЗМЕНЯВА изпълняваната по отношение на подсъдимия М.С.С. мярка за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“, която мярка за неотклонение да се изпълнява на адрес- гр.****, ул. „***“,№*** и се контролира чрез средства за електронно наблюдение.

Копие от определението да се изпрати на СДВР и Министерство на правосъдието за сведение и изпълнение.

Определението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/особено мнение/

                                      

           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

            2.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ ГАЛЯ Г.А- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕТИ ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ И ДОКЛАДЧИК ПО ДЕЛОТО

Изразявам несъгласие със становището на мнозинството на състава по отношение на извода ,че марката за процесуална принуда на подс.М.С. следва да бъде облекчена и изменена от „задържане под стража“ в по-лека такава- „Домашен арест“ и да бъде изпълнявана на  постоянния му адрес в гр.*** чрез средства за електронно наблюдение по следните съображения:

За да  остави без уважение искането на подс.М.С. и неговата защита за изменение на мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека такава СНС съобразявайки основанията в направеното искане, е приел,че се полагат грижи за опазване на здравето на подсъдимия както и ,че в качеството си на лице лишено от свобода подс.С. може да се лекува във всяко лечебно заведение на територията на страната съобразно заболяването.

СНС не е уважил оплакването за нарушение на разумния срок на разглеждане на делото тъй като същото е с фактическа и правна сложност и    с голям по обем доказателствен материал.По делото участват  14 подсъдими лица и техните защитници,разпитани са голям брой свидетели  изслушани са  поредица от експертизи.Приел е,че епидемичната обстановка в страната е причина за отлагане на делото и неявяване на подсъдими и свидетели.Обсъдил е процесуалното поведение на защитата на подсъдимите по делото.Приел е,че опасност от укриване не съществува за подс.М.С. ,но съществува опасност от извършване на престъпление.

СНС не е приел за основателно оплакването за нарушение на разумния срок  и е изложил факти,касаещи процесуалното поведение на подсъдимите в т.число и подс.С..Проследил е развитието на наказателния процес в съдебната фаза  и развилите се процесуални действия ,като е обосновал извод за ритмично разглеждане на делото въпреки извънредното положение и пандемичната обстановка.

СНС е приел,че времето ,през което наказателния процес се е развил с оглед обема от доказателства и фазата,в която се намира покрива критериите за „разумен срок „ предвидени в чл.5 т.3 от ЕКПЧ,предвид целите на задържането.

          В обжалваното определение е намерило отговор и оплакването за влошено здраве.Направената преценка,че констатираните в медицинските справки от затвора гр.София заболявания не представляват пречка за пребиваване на подсъдимия в условията на ареста АСНС приема за обосновани                    

        Приемам  изцяло  за обосновани правните изводи на СНС,направени във връзка с   преценка на основателността на направеното искане по чл.270 ал.1 от НПК като съответни на съвкупността от доказателства до момента и целите предвидени в чл.57 от НПК.СНС е изчерпил в необходимата пълнота всички обстоятелства и факти относими и към всяка процесуална принуда и обективирани в нормата на чл.56 ал.3 от НК.

         Основната преценка ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ в производството по чл.270 ал.1НПК законодателят е конкретизирал до  наличието на нови обстоятелства,които да обосноват правен извод за необходимост от изменение на степента на тежест на процесуалната принуда в посока изменение и замяна с по-лека.

         От анализа на доказателственната съвкупност в степен, която да не обосновава основания по чл.29 ал.2 от НПК приемам че НЕ  са налични ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ,които да бъдат отнесени  понятието „нови обстоятелства“ по смисъла на чл.270 ал.1 от НПК.

          Обвинителният акт е внесен в СНС на 23.10.2019г. г. и делото е било образувано  незабавно.

Подсъдимите по делото са 14 лица,от които 10 с обвинения по чл.321 НК и чл.248 а НК,а четирима са с обвинения за престъпления по служба.Свидетелите на обвинението са 77 и до момента са разпитани 74.Участват 5 вещи лица ,преводач,15 защитници,единият от които В. С.- е чуждестранен адвокат от АК в Женева-Швейцария и се явява заедно с адв.А. П.,като защитници на частния жалбоподател подс.М.С...Съдебният процес е обезпечен от първоинстанционния съд със  7 резервни защитници по правилата на НПК.Делото е насрочено за 4 март 2021г. за разпит на последните три свидетелки.

В проведеното разпоредително заседание на 25 ноември 2019г. в лицето на Министерството  на финансите   Държавата е била конституирана  като граждански ищец и са предявени против подсъдимия М.С. няколко обективно и субективно съединени искове за причинени имуществени вреди както следва:

-за сумата 3 565 677,77 лева- имуществени вреди  причинени  от престъпление по чл.348а ал.5 вр. с ал.2 вр. с чл.20 ал.3 и 4 във вр. счл.26 ал.1 вр. с ал.3 от НК при условията на солидарност с подс.К. Д.-  за 42 1689 лева,с Т.К. Й.- за сумата 1 274 491.46 лева, както и с подсъдимия Н. А. Т. за сумата 1 869 497,31 лева.

- за сумата 1 641 600 лева- имуществени вреди от непозволено увреждане - престъпление по чл.248а ал.5 във вр. с ал.2 във вр. чл.26 ал.1 от НК.

Гражданският иск не е обезпечен.

  Подсъдимият М.С. е предаден на съд за поредица от тежки престъпления по смисъла на чл.93 т.7 от НК,а именно:

            1.За това, че в периода месец януари 2015г. до месец май 2019г. на територията на Р. България в градовете С., Б.. и К., се сговорил с К.А. Т., М. Е. П., К.Г. Й., К. М. Д., Т.К. Й., А. С. А., С. С. А.,М. Д. К. и Н. А. Т. да върши в страната престъпления по чл.248а,ал.5, във вр. с ал. 2 и по чл.255 НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага за М.С.С., посредством упражняваната търговска дейност от регистрирания едноличен търговец с фирма ЕТ „М.С. К.“ и да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта - ДФ „З.“ при предоставяне на финансова помощ на регистрирани земеделски стопани по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор за периода 2014 г. - 2018 г. и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.— престъпление по чл.321,ал.6 НК,за което се предвижда наказание „лишаване от свобода „ до 6 години.

            2.Затова че в периода 25.01.2016 г. - 11.01.2018г. в гр. София, в съучастие с извършителите Н. А. Т., Т.К. Й. и К. М. Д., като подбудител и помагач, при условията на продължавано престъпление, с осем деяния, които осъществяват поотделно  състави на различни престъпления, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите,умишлено склонил Н. А. Т., Т.К. Й. и К. М. Д. да кандидатстват за финансова помощ в Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014 г. - 2018г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“  и да представят пред ДФ „З.“ неверни сведения в заявления за предоставяне на финансова помощ, в заявления за авансово плащане и в заявления за окончателно плащане и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“  на ЕТ „Б. - Н. Т.“ - К., ЕТ“Т. - Т.Й.“гр.К. и ЕТ“А. - К. Д.“гр.С. - да затаят сведения в нарушение на задължението да предоставят такива - че е налице свързаност между ЕТ „Б. — Н. Т.“ - гр.К.,ЕТ“Т. - Т.Й.“гр.К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „М. С. К.“ по смисъла на чл. 8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Б. - Н. Т.“ - гр.К., ЕТТ. - Т.Й.“гр.К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. София, а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено ги улеснил по друг начин - осигурил им представители и пълномощници, които да подготвят документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане - финансова помощ, да подадат заявленията пред ДФ „З.“ и да получат средствата по предоставената финансова помощ, с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяваната търговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ - да получи в периода от 11.07.2016г. до 13.03.2018г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ с общ размер 3 565 677.77 лв. /три милиона и петстотин и шестдесет и пет хиляди и шестстотин и седемдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/, както следва:

-1. На 25.01.2016г. в гр. София в съучастие с Н. Т. -извършител, като подбудител и помагач, умишлено го склонил да кандидатства за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро — винарския сектор 2014г. - 2018 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения за ЕТ „Б. - Н. Т.“ - К. в заявление за предоставяне на финансова помощ на ЕТ „Б. - Н. Т.“ - К., заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ **********, УРН ****, ИН ******** от 25.01.2016г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „Б. - Н. Т.“ гр. К. и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К., а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено го улеснил по друг начин - осигурил му представител и пълномощник, който подготвил документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г.2018г. и подал заявлението пред ДФ „З.“,с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 895 186,25 /един милион осемстотин деветдесет и пет хиляди лева сто осемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/,

-2.     На 25.01.2016г. в гр. София в съучастие с Т.К. Й. - извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения за ЕТ „Т. - Т.Й.“гр.К. в заявление за предоставяне на финансова помощ на ЕТ „Т. - Т.Й.“гр. К., заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ ************, УРН ******, ИН ********* от 25.01.2016г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива — че е налице свързаност между ЕТ „Т. - Т.Й.“гр.К. и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Т. - Т.Й.“гр.К., а от ЕТ „М.С. - К.“ и умишлено я улеснил по друг начин - осигурил и представител и пълномощник, който подготвил документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г.2018г. и подал заявлението пред ДФ „З.“,с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 279 552.50 /един милион двеста и седемдесет и девет хиляди и петстотин и петдесет и два лева и петдесет стотинки/.

- 3.    На 23.05.2017г. в гр. София в съучастие с К. М. Д. - извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане“, и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения заЕТ „А. - К. Д.“ гр.София в заявление за предоставяне на финансова помощ на ЕТ „А. - К. Д.“ гр.София, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ ***********, УРН ******, ИН ******** от 23.05.2017г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „А. - К. Д.“гр. София и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „А. - К. Д.“, а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено я улеснил по друг начин - осигурил и представител и пълномощник, който подготвил документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г.2018г. и подал заявлението пред ДФ „З.“,с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 527 111.25лв. /петстотин и двадесет и седем хиляди и сто и единадесет лева и двадесет пет стотинки/

- 4.    На 13.06.2016г. в гр. София в съучастие с извършителя Н. А. Т., като подбудител и помагач, умишлено склонил Н. А. Т. да представи неверни сведения пред ДФ „З.“ като в заявление за авансово плащане на ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014 - 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ **********, УРН ****, ИН ******** от 13.06.2016г. по Договор № ***/20.04.2016г.  и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К. и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К., а от ЕТ „М.С. - К.“, и умишлено го улеснил по друг начин, като му осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „З.“ заявлението за авансово плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. - 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи на 11.07.2016г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 516 149.00 /един милион петстотин и шестнадесет хиляди и сто четиридесет и девет лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № ********************** на ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К. в „*******“ АД.

-5.     На 13.06.2016г. в гр. София в съучастие с извършителя Т.Й., като подбудител и помагач, умишлено склонил Т.К. Й. да представи неверни сведения пред ДФ „З.“ като в заявление за авансово плащане на ЕТ „Т. — Т.Й.“гр. К. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014 - 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ ************, УРН ******, ИН ********* от 13.06.2016г. по Договор № ***/20.04.2016г.  и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „Т. - Т.Й.“ - гр.К. и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Т. - Т.Й.“гр.К., а от ЕТ „М.С. - К.“, и умишлено я улеснил по друг начин, като и осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „З.“ заявлението за авансово плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НТТПЛВС 2014г. - 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи на 18.07.2016г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 023 642.00 /един милион и двадесет и три хиляди и шестстотин и четиридесет и два лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № ******* на ЕТ“Т. — Т.Й.“гр.К. в „*******“ АД.

- 6.    На 20.09.2017г. в гр. София в съучастие с извършителя К. Д., като подбудител и помагач, умишлено склонил К. М. Д. да представи неверни сведения пред ДФ „З.“ като в заявление за авансово плащане на ЕТ „А. — К. Д.“ — София по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014 - 2018 г., дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ ***********, УРН ******, ИН ******** от 20.09.2017г. по Договор № ***/04.09.2017г.  и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „А. - К. Д.“гр. София и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „А. - К. Д.“гр.София, а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено я улеснил по друг начин, като и осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „З.“ заявлението за авансово плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. - 2018г. и получил средствата от финансовата помощ, с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи на 11.10.2017г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 421 689.00 /четиристотин и двадесет и една хиляди и шестстотин и осемдесет и девет/лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № ******* на ЕТ“А. — К. Д.“гр.С. в „*******“ АД.

- 7.    На 22.12.2017г. в гр. София в съучастие с извършителя Н. А. Т., като подбудител и помагач, умишлено склонил Н. А. Т. да представи неверни сведения пред ДФ „З.“ като в заявление за окончателно плащане  на ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014 - 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ **********, УРН ****, ИН ******** от 22.12.2017г. по Договор № ***/20.04.2016г.  и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „Б. - Н. Т.“ гр.К. и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К., а от ЕТ „М.С. - К.“и умишлено го улеснил по друг начин, като му осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „З.“ заявлението за окончателно плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. - 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М. С. К.“ и да получи на 13.03.2018г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 353 348.31лв. /триста и петдесет и три хиляди и триста и четиридесет и осем лева и тридесет и една стотинки/ лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № ********************** на ЕТ „Б. - Н. Т.“гр.К. в „*******“ АД.

- 8.    На 11.01.2018г. в гр. София в съучастие с извършителя Т.К. Й., като подбудител и помагач, умишлено склонил Т.К. Й. да представи неверни сведения пред ДФ „З.“ като в заявление за окончателно плащане  на ЕТ „Т. - Т.Й.“гр.К. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ на Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014 — 2018 г., дейност „Засаждане с права от Национален резерв“, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ ************, УРН ******, ИН ********* от 11.01.2018г. по Договор № ***/20.04.2016г.  и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр.К. и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл.8, ал.7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Т. - Т.Й.“гр.К., а от ЕТ „М.С. - К.“, и умишлено я улеснил по друг начин, като е осигурил и представител и пълномощник, който подготвил и подал в ДФ „З.“ заявлението за окончателно плащане и приложените към него документи за подпомагане по посочената мярка на НППЛВС 2014г. - 2018г. и получил средствата от финансовата помощ,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи на 13.03.2018г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 250 849.46 /двеста и петдесет хиляди и осемстотин и четиридесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки/ лева, получени на посочената дата с банков превод по сметка № ******* на ЕТ“Т. - Т.Й.“гр.К. в „*******“ АД- престъпление по чл.248а,ал.5,вр.ал.2,вр.чл.20.ал.3.ал.4,вр.ал.1, вр. чл.26, ал.вр.ал.З НК,за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 до 8 години.

3.Затова, че в периода от 07.12.2016г. до 09.12.2016 г. в гр. София, в съучастие с извършителите А. С. А., С. С. А., К. М. Д., К.Г. Й. и М. Е. П., като подбудител и помагач, при условията на продължавано престъпление, с пет деяния, които осъществяват поотделно състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна странапродължение на предшестващите, умишлено склонил А. С. А., С. С. А., К. М. Д., К.Г. Й. и М. Е. П. да кандидатстват за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., съфинансирА. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1.„Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представят пред ДФ „З.“ неверни сведения в заявления за подпомагане и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередност“  на ЕТ „А. А.“ гр. Сливен, ЕТ „А. - К. Д.“ гр.София, ЕТ „**** - К.Й.“ гр. С., ЕТ „Е. - М. П.“ гр. София и ЕТ „С. А.а“ гр. С. - да затаят сведения в нарушение на задължението да предоставят такива - че е налице свързаност между ЕТ „А. А.“ гр. Сливен, ЕТ „А. - К. Д.“ гр.София, ЕТ „**** - К.Й.“ гр.С., ЕТ „Е. - М. П.“ гр. София и ЕТ „С. А.а“гр. С. по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ - съответно „Изграждане на оранжерия в имоти УПИ****,ПИ ****, ПИ **** на землището нагр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***, ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***, ПИ *** и ПИ *** на землището на с.С.О.и закупуване на технологично оборудване“; „Изграждане на оранжерия в имот ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“ и „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“ , няма да се извършват от ЕТ „А. А.“ - гр. С., ЕТ „А. - К. Д.“ - гр.София, ЕТ „**** - К.Й.“ - гр. С., ЕТ „Е. - М. П.“- гр. С. и ЕТ „С. А.а“ — гр. С., а от ЕТ „М.С. - К.“и умишлено ги улеснил по друг начин - осигурил им представители и пълномощници, които да подготвят документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подадат заявленията пред ДФ „З.“ и да получат средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ с общ размер 5 645 624,51лв. /пет милиона и шестстотин и четиридесет и пет хиляди и шестстотин и двадесет и четири лева и петдесет и една стотинки/, както следва:

-1.     На 07.12.2016г. в гр. София в съучастие с М. П. -извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г„ съфинансирА. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 .„Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения за ЕТ „Е. - М. П.“ – С. в заявление за подпомагане заведено с УИН ***, УРН ***, ИД№*** от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности  - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „Е. - М. П.“гр. София и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ - Изграждане на оранжерия в имот ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея няма да се извършват от ЕТ „Е. - М. П.“гр. С., а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено я улеснил по друг начин - осигурил и представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „З.“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 173 480.00лв. / един милион и сто и седемдесет и три хиляди и четиристотин и осемдесет/ лева.

-2.     На 07.12.2016г. в гр. С. в съучастие с К.Г. Й. - извършител, като подбудител и помагач, умишлено го склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., съфинансирА. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1.     „Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения за ЕТ „**** — К.Й.“ – С. в заявление за подпомагане заведено с УИН ***, УРН ***, ИД№**** от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности  - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „**** - К.Й.“гр.София и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ - „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***, ПИ *** и ПИ *** на землището на с.С.О.и закупуване на технологично оборудване“ няма да се извършват от ЕТ „**** - К.Й.“ гр. София, а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено го улеснил по друг начин - осигурил му представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „З.“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ, с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 170 026,08лв. / един милион и сто и седемдесет хиляди и двадесет и шест лева и осем стотинки/ лева.

-3.     На 09.12.2016г. в гр. София в съучастие с А. С. А. - извършител, като подбудител и помагач, умишлено го склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., съфинансирА. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 .„Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения за ЕТ „А. А.“ - Сливен в заявление за подпомагане заведено с УИН ***, УРН ***, ИД№*** от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение 2/ за нередности - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „А. А.“гр. Сливен и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ - „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ****,ПИ ****, ПИ **** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“ няма да се извършват от ЕТ ,,А. А.“- гр. Сливен, а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено го улеснил по друг начин - осигурил му представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „З.“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 173 480 /един милион сто седемдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет/ лева.

- 4.    На 09.12.2016г. в гр. София в съучастие с К. М. Д. - извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка4.1.         „Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения за ЕТ „А. - К. Д.“ гр.София в заявление за подпомагане заведено с УИН ***, УРН ******, ИД№*** от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности - да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „А. - К. Д.“гр. София и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ — „„Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***, ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“ няма да се извършват от ЕТ „А. - К. Д.“гр. С., а от ЕТ „М.С. - К.“,и умишлено я улеснил по друг начин - осигурил й представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „З.“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ - да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 955 158.43лв. / деветстотин и петдесет и пет хиляди и сто и петдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/.

- 5.    На 09.12.2016г. в гр. София в съучастие със С. С. А. - извършител, като подбудител и помагач, умишлено я склонил да кандидатства за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., съфинансирА. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1.        „Инвестиции в земеделски стопанства“ и да представи пред ДФ „З.“ неверни сведения за ЕТ „С. А.“ - Сливен в заявление за подпомагане заведено с УИН ***, УРН ***, ИД№*** от 09.12.2016г. и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за нередности- да затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „С. А.“гр. Сливен и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ - „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“ няма да се извършват от ЕТ „С. А.“гр.Сливен, а от ЕТ „М.С. - К.“, и умишлено я улеснил по друг начин - осигурил и представител и пълномощник, който да подготви документите за регистрация и кандидатстване за подпомагане, да подаде заявленията пред ДФ „З.“ и да получи средствата по предоставената финансова помощ,с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С.К.“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 173 480.00лв. / един милион и сто и седемдесет и три хиляди и четиристотин и осемдесет / лева. -престъпление по чл.248а. ал.2.вр.чл.20,ал.3.ал.4,вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК за което се предвижда наказание „лишаване от свобода „ до три години и глоба от 1000 до 5000 лева.

4.Затова, че на 05.12.2016 г. в гр. София кандидатствал за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 .„Инвестиции в земеделски стопанства“ и представил пред ДФ „З.“ неверни сведения в заявление за подпомагане заведено с УИН ***, УРН ***, ИД№02/04/1/0/01146 от 05.12.2016г.и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередности“  на ЕТ „М.С. *** - затаил сведения в нарушение на задължението да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „М.С. - К.“ и ЕТ „А. А.“ гр. С., ЕТ „А. – К. Д.“ гр.С., ЕТ „**** - К.Й.“ гр. С., ЕТ „Е. - М. П.“гр. С., и ЕТ „С. А.“гр. С. по смисъла на чл. 43, ал.З от Наредба № 9/21.03.2015 г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се кандидатства за подпомагане и получаване на финансова помощ от ЕТ „А. А.“ гр. С., ЕТ „А. - К. Д.“ гр.С., ЕТ „**** - К.Й.“ гр. С., ЕТ „Е. - М. П.“гр. С. и ЕТ „С. А.“гр. С. по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г. — съответно „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ****,ПИ ****, ПИ **** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***, ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“; „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***, ПИ *** и ПИ *** на землището на с.С.О.и закупуване на технологично оборудване“; „Изграждане на оранжерия в имот ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“ и „Изграждане на оранжерия в имоти ПИ ***ПИ *** на землището на гр.Д.Ч.и закупуване на технологично оборудване за нея“,няма да се извършват от ЕТ „А. А.“гр. С., ЕТ „А. - К. Д.“ гр.С., ЕТ „**** - К.Й.“гр. С., ЕТ „Е. - М. П.“гр. С. и ЕТ „С. А.“гр. С., а от ЕТ „М.С. — К.“, с което изкуствено създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ с общ размер 914 467.31лв. /деветстотин и четиринадесет хиляди и четиристотин и шестдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ - престъпление по чл.248а,ал.2 НК.

5.Затова че в периода 16.05.2017г. до 10.07.2018г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление, с три деяния, които осъществяват поотделно състави на различни престъпления, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна странапродължение на предшестващите, умишлено представил пред ДФ „З.“ неверни сведения в заявление за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014 г. - 2018 г., по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ,дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв “, в заявление за авансово плащане и в заявление за окончателно плащане и приложените към тях Декларации за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“  на ЕТ“М.С. К.“ - затаил сведения в нарушение на задължението да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „М.С. К.“ и ЕТ „Б. - Н. Т.“ - гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ - гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр. К. по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които ЕТ „Б. - Н. Т.“ гр.К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр. К. са поискали и получили финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г— създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от тях, а от ЕТ „М.С. - К.“, с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ - да получи на 11.10.2017г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ с общ размер 1 641 600.00лв. /един милион и шестстотин и четиридесет и една хиляди и шестстотин лева1, както следва:

-1.     На 16.05.2017г. в гр. София представил пред ДФ „З.“ неверни сведения в заведеното с уникален идентификационен номер /УИН/ ***, УРН ***, ИН *** от 16.05.2017г. заявление за предоставяне на финансова помощ и приложената към него Декларация /приложение 2/ за запознаване с понятията „нередност и „измама“ по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г., мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв “— затаил сведения в нарушение на задължение да предостави такива — че е налице свързаност между ЕТ „М.С. К.“ и ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр. К., по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните , изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ от ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр.К. по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г- създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр. К., а от ЕТ „М.С. - К.“, с което изкуствено е създал условия да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“,за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ общо в размер на 2 052 000.00 лева /два милиона и петдесет и две хиляди лева/.

- 2.    На 20.09.2017г. в гр. София представил пред ДФ „З.“ неверни сведения в заявление за авансово плащане на ЕТ „М.С. *** по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г., мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв “, заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ ***, УРН ***, ИН *** от 20.09.2017г. по Договор № 201706/ 04.09.2017г.  и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ - затаил сведения в нарушение на задължение да предостави такива - че е налице свързаност между ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. София, ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр. К. и ЕТ „М.С. К.“ по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ от ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр.К. по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г.- създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Б. - Н. Т.“ гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр. К., а от ЕТ „М.С. - К.“, с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“ и да получи на 11.10.2017г. средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 1 641 600.00лв. /един милион и шестстотин и четиридесет и една хиляди и шестстотин лева/ , получени на посочената дата с банков превод по сметка № *** на ЕТ „М.С. *** в „*******“ АД.

- 3.    На 10.07.2018г. в гр. София представил неверни сведения пред ДФ „З.“ като в заявление за окончателно плащане  на ЕТ „М.С. *** по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г., мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, дейност „Засаждане с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв ", заведено с уникален идентификационен номер /УИН/ ***, УРН ***, ИН *** от 10.07.2018г. по Договор № 201706/ 04.09.2017г.  и приложената към него Декларация /приложение № 2/ за запознаване с понятията „нередност“ и „измама“ - затаил сведения в нарушение на задължение да предостави такива — че е налице свързаност между ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. София, ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр. К. и ЕТ „М.С. *** по смисъла на чл. 8, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 2/04.04.2014 г. на министъра на Земеделието и храните, изразяваща се в това, че дейностите, които ще бъдат подпомагани и за които се иска и получава финансова помощ ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр.К. по Националната програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор 2014г. - 2018 г. - създаване, засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата от дълготрайни насаждения няма да се извършват от ЕТ „Б. - Н. Т.“гр. К., ЕТ „А. - К. Д.“ гр. С. и ЕТ „Т. - Т.Й.“ гр.К., а от ЕТ „М.С. ***,с което изкуствено е създал условия, да се облагодетелства, посредством осъществяванататърговска дейност от едноличния си търговец ЕТ „М.С. К.“, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава, разпределяни от ДФ „З.“ в размер на 410 400.00лева /четиристотин и десет хиляди и четиристотин лева/-престъпление по чл.248а,ал.5,вр.ал.2,вр.чл.26,ал.1.вр.ал.З НК за което се предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Така посочените обвинения намират в сериозна степен обоснованост на предположението  в съвкупността от  доказателства събрани на ДП и към момента в хода на съдебното следствие,от което се налага извод за липса на промяна на обстоятелствата ,определили най-тежката процесуална принуда.Касае се за системна престъпна дейност в продължителен дълъг период от време- 2015-2019г.,свързА. с получаване  и създаване на условия за получаване  чрез невярно документиране/измама/на средства от европейски фондове  ,които средства са предоставени на българската държава  и  се разпределят от ДФ „З.“.

Касае се за широк кръг от сговорили се лица,намиращи се в лична зависимост от подсъдимия М.С..Цялата „палитра“ от обвинения, за които може към момента да се обоснове извод за обоснованост на базата на цялата съвкупност от доказателства е свързА. със сериозна подготовка ,защото покрива критерии за продължавА. престъпност при вторичните престъпления и съучастническа дейност също с широк кръг от подчинени на подс.С. лица,които са участвали и в сговарянето  по чл.321 ал.6 от НК.

Вторичните престъпления, в които С. е обвинен правят впечатление с размера на получените по измамлив начин средства в резултат на обосновано предполагаема престъпна дейност, отнесена към състава на престъплението по   чл.248а ал.5 от НК и подготовката за получаване на средства предоставени на ЕС на българската държава ,за което има повдигнати обвиненията по чл.248а ал.2 от НК и за които суми са предявени гражданските искове- обективно и субективно съединени на основание чл.45 от ЗЗД ,посочени по-горе в мотивите на особеното ми мнение.

Обвиненията по чл.248 ал.5 във вр. с ал.2 от НК са три,но следва да се обърне внимание на това ,че  две от тях  за деяния извършени при условията на чл.26 ал.1 и по п.2 – в обвинението по чл.248 ал.5 от НК са включени 8 деяния,а  това по п.3- пет деяния ,които обосновават квалификацията по чл.26 ал.1 от НК.

Подсъдимият С. има и едно самостоятелно обвинение по чл.248а ал.5 за извършено  престъпление като е използвана личната му фирма-ЕТ“М.С.-К.“.

Това следва от прочита на обв.акт и постановленията за привличане- т.47 /л. 119-124 ДП и т.81 л.13-24 от ДП/.

Делото се намира в съдебна фаза ,в която не важи ограничението на чл.63 ал.4 от НПК по отношение срок на задържане.Предвид неговата фактическа и правна сложност времето на задържане-от м.май 2019г. до момента  покрива изискванията  и критериите за разумен срок по смисъла на КЗПЧОС.

В искането за изменение на мярката за неотклонение в частната жалба се поддържа довода за влошено здравословно състояние.По делото са прилагани почти ежемесечно медицински справки от медицинска комисия в затвора София.Видно от същите здравословното състояние на подсъдимия е едно и също от внасяне на обвинителния акт и до момента.За подсъдимия са полагани системни грижи при всяко влошаване на здравето му напълно адекватно ,в специализирани лечебни заведение и извън болницата на Затвора гр.София.Не са налични пречки за лечение на подсъдимия М.С. адекватно и по правилата на добрите медицински практики,което е правено както на ДП ,така и в хода на съдебното следствие.По отношение на позоваване на здравословни проблеми в искането по чл.270 ал.1 от НПК също с оглед на доказателствата не е налични  нови обстоятелства.

Изложеното до тук считам,че  налага извода за неоснователност на частната жалба на  подсъдимия и неговата защита поради липса  на нови обстоятелства. Видът на процесуалната принуда е съответен на целите и трябва да може в пълен обем да обезпечава безпрепятственото приключване на наказателния процес.Тук е мястото да се отбележи ,че промяната на процесуалната принуда реално може да компрометира целите и особено в края на производството в съдебната фаза пред първата инстанция.този извод считам,че може да бъде обоснован от процесуалното поведение на подсъдимите и защитата.Установените взаимоотношения и зависимости между подсъдимите и йерархическото място на подс.С. сред съучастниците  може да доведе в случай на изменение на мярката в по-лека дори „домашен арест“ до въздействие върху обясненията  и други доказателства по делото ,а също и до продължително отлагане на съдебния процес,който е на финала. Т.е. целите на мярката за неотклонение ,ако бъде променена няма да успеят да  изпълнят  основното и предназначете анализирайки целите и опасностите приемам ,че е налице и опасност от укриване независимо от електронното проследяващо устройство ,защото подсъдимият разполага със сериозен финансов ресурс.

Служебно известно е в АСНС ,че подсъдимият С. има висящо ДП №130/2018гпо описа на СП /  справка от деловодната система на АСНС/,което също следва да бъде отнесено към опасностите.Да, подсъдимият не е неосъждан до момента,но обвинения в тежки умишлени престъпления  като  такова  чл.321 ал.3 т.2 НК, свързана с незаконно производство на цигари ,пране на пари ,обвинения за данъчни измами и пране на пари  като вторично престъпление по моя преценка подкрепят извода за опасност от извършване на престъпление.

От изложеното до тук намирам ,че направения по-горе извод за липса на нови обстоятелства в насока обосноваваща облекчаване на процесуална принуда не са налични.Становище ми е ,че не може да се абсолютизира срока на задържане и то в съдебната фаза на процеса и то пред финала на първата инстанция като  основно да мотивира извод за изменение на мярката за неотклонение.Следва като се преценява срока на задържане да се изследват причините за продължителност.В случая времето от 7 май 2019г. когато е влязло в сила определението за задържане по реда на чл.64 от НПК  по настоящото производство  и до момента  включва ДП  и съдебната фаза на процеса, задържане от 1 година и 8 месеца при този обем от доказателства и фактическа сложност не може да бъде преценен  като „неразумен срок“.

 

Становището ми е ,че в това производство не може съдът да се занимава със задържането по друго неприключило ДП и да обсъжда „фактическо задържане“ по висящо ДП и приложението на нормата на  59  от НК ,в която и да е хипотеза.Приемам ,че изложеното в тази насока от адв.А. П.-защитник на подсъдимия и възприето от мнозинството не обосновава понятието“неразумен срок“ по смисъла на КЗПЧОС или  като „ново обстоятелство“ по смисъла на чл.270 от НПК.

При преценката за основателност на искането за изменение на мярката за неотклонение в съдебната фаза на процеса следва да бъде  да намери място и преценка на интересите на обществото ,което винаги е засегнато от каквато и да е престъпна дейност и на когото и да е. Считам ,че с определението си СНС е намерил баланса между тежестта на процесуалната принуда и  обществения интерес.В случая този обществен интерес се разпростира и върху финансите на ЕС. По делото са постъпили и материали от Европейската служба за борба с измамите – OLAF,представляващи „Препоръка и Заключителен доклад“.От тези материали е видно ,че е уведомена ЕК  като от финансирането на Р.България се препоръчва да бъдат изключени от финансирането сума от 2 662 438.85 евро изплатена във връзка с дейността на подсъдимия ,за която са повдигнати обвиненията му според обвинителния и е препоръчано да се спре плащането на  3 554 121.69 евро .

Предвид изложеното моето становище е, че правилно СНС е отказал промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия М.С. и определението ,предмет на въззивната частна жалба следва да бъде потвърдено.

 

             Председател на ІІІ въззивен състав и  докладчик- Галя Георгиева