Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                  №………………/…………………2021г.гр.Варна 

 

              

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –гр.Варна, XXXIV състав, в публичното заседание на четиринадесети юни, през  две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

                    Административен  съдия: Елена Янакиева

 

при секретаря Галина Владимирова, като разгледа докладваното от съдията адм.дело №2842 по описа за 2020 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от С.Ц.С. *** срещу мълчалив отказ на ген.директор на ДП „ Пристанищна инфраструктура“, произнесен по заявление за достъп до обществена информация рег.№ 04-09-143-18/04.11.2020г. С последното жалбоподателят е заявил достъп до обществена информация, както следва: 1/ копие от сключено споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и 2/ копие от Инвестиционен проект за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна.

В жалбата  се излагат доводи, сочещи на незаконосъобразност на мълчаливия отказ, доколкото  в производствата по ЗДОИ не е предвидена възможност за произнасяне на такъв вид индивидуален административен акт. Ответникът, като орган представляващ публичноправна организация следва да се произнесе с изрично решение, след като съхранява търсената информация. Последната е свързана с обществения живот в Република България и в частност с проекта по удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна, който е на стойност 350 хил.лева. Формулирано е искане за отмяна на мълчаливия отказ на ген.директор на ДППИ, като се признае правото на достъп на жалбоподателя до поисканата информация, съответно ответникът да бъде осъден да я предостави.

В открито съдебно заседание, редовно призован, жалбоподателят не се явява, не се представлява.

Ответната страна - ген.директор на ДП „ Пристанищна инфраструктура“, редовно призован, не се явява, не се представлява, не изразява писмено становище.    

По допустимостта на жалбата се е произнесъл ВАС на РБ в Определение № 5312/26.04.2021г., постановено по адм.д.№ 4286/2021г., V-то отделение.

Предмет на проверка за законосъобразност в това производство е мълчалив отказ на ген.директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, произнесен по заявление за достъп до обществена информация рег.№ 04-09-143-18/04.11.2020г., с което жалбоподателят е заявил достъп до обществена информация, както следва: 1/ копие от сключено споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и 2/ копие от Инвестиционен проект за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна.

От фактическа страна се установява, че ответникът е сезиран с горепосоченото заявление на 04.11.2020г. Независимо от обстоятелството, че заявлението не е изпратено до седалището и адреса му на управление, доколкото не е оспорил истинността на доказателствата, представени от жалбоподателя с цел-доказване на редовно връчване и  съставени в съответствие с установените стандарти за електронно съставени документи, същите обосновават извод за редовно връчване на заявлението. / Така Определение № 5312/26.04.2021г., постановено по адм.д.№ 4286/2021г., V-то отделение/.

В хода на производството ответникът не твърди, че се е произнесъл с изричен отговор, както и не представя такъв, въпреки предоставената допълнително възможност да организира защитата си.   

С оглед гореизложената фактическа установеност, съдът формира следните правни изводи:                              Според разпоредбата на чл.4 от ЗДОИ, всеки гражданин на РБ има право на достъп до обществена информация при условията и реда, определени в този закон. По дефиницията в чл.10 от ЗДОИ официална обществена информация е тази, която се съдържа в актовете на държавните органи при осъществяване на техните правомощия, а според разпоредбата на чл.2 ,ал.1 от с.з. обществена информация по смисъла на закона е  всяка информация, свързана с обществения живот в РБ и даваща възможност на гражданите  да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.     

Заявлението е подадено от лице, което съобразно чл.4 от ЗДОИ има право на достъп до обществена информация. Същото е съобразено със законовата разпоредба, регламентираща формата и начина за отправяне на искане за достъп до обществена информация, отговаря изцяло на изискванията и съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 25 от ЗДОИ - искането съдържа трите имена на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма на предоставяне на достъп до същата и адреса за кореспонденция със заявителя. В случай, че заявлението е възприето за неясно и това е била причината за непроизнасяне на решение, е следвало по реда на чл.29 ал.1 от ЗДОИ, заявителят да бъде уведомен за това, с цел да уточни предмета на исканата обществена информация. Доводи в този смисъл не са изложени от ответника.

Тук приоритетно следва да се отговори на два въпроса, а именно: 1/Представляват ли сключеното споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и Инвестиционния проект за удълбочаването им, обществена информация, респективно дължи ли се по това искане отговор от генералния директор на ДППИ;2/ Задължен субект ли е генералният директор по смисъла на чл.3 от ЗДОИ.

Съобразно чл.2 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" , то е юридическо лице със седалище София по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Съгласно чл.115м ал.1 т.4 от закона, предметът на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост. Това задължение е реципирано и в чл.19 ал.1 т.4 от Правилника,  съобразно който предметът на дейност на предприятието е: поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Съгласно чл.92 от ЗМПВВППРБ , Пристанището е участък, който включва акватория, територия и инфраструктура на брега на Черно море, р. Дунав, островите и каналите, разположено е на територията на една или повече общини и обединява природни, изкуствено създадени и организационни условия за безопасно приставане, престояване и обслужване на кораби.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ не е търговско дружество, то е на бюджетна издръжка. Съответно  средствата, които разходва по проекти и споразумения са целево предоставени от бюджета на държавата, което обуславя извода, че са  публични средства. След извършена служебна справка в ТР се установява, че едноличен собственик на капитала на "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД /"ТСВ" ЕАД/ е държавата чрез министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Гореизложената фактическа установеност в нейната съвкупност отговаря на въпросите по-горе и обуславя извода на съда, че  както ДП“ПИ“, така и "ТСВ" ЕАД са публични организации по смисъла на § 1, т. 4 б. "а" и б. "в" от ДР на ЗДОИ във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки – тъй като са обект на управленски контрол от страна на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, имащ качеството на възложител. Съответно, сключеното споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и Инвестиционния проект за удълбочаването им, съставляват обществена информация, тъй като безспорно се отнасят до обекти от национално значение, безспорно свързани с обществения живот в РБ и представляват резултат от упражнени от компетентния орган правомощия. Генералният директор на предприятието е орган на управление, арг.чл.115н т.3 от ЗМПВВППРБ. Съгласно чл.115р от закона, генералният директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представлява Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина. Съответно последния именно като представляващ държавното предприятие, опериращо с публични средства е задължен субект за предоставяне на обществена информация по чл. 3, ал.1 от Закона за достъп до обществената информация по отношение на информацията – официална и служебна, която се създава или съхранява от него.

В обобщение на гореизложеното, съдът приема,че без значение какъв ще е отговорът, ответникът дължи изрично произнасяне по искането , с което се търси достъп до обществена информация, представляваща гореизброените документи. Органите са длъжни винаги да се произнесат по подадените до тях заявления, респективно да мотивират отказа си. В случая акт не е постановен и административното производство не е прекратено. При липсата на волеизявление за оставяне на заявлението без разглеждане, сезираният орган дължи произнасяне по същество, а непроизнасянето формира мълчалив отказ.

Разпоредбата на чл.38 ЗДОИ регламентира съдържанието на решението за отказ, а от текста на  чл. 39 от същия закон са видни указанията как да бъде съобщено това решение на заявителя. Анализът на горепосочените разпоредби налага извода, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект, е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поискана обществена информация, за което писмено да бъде уведомен заявителя. Следва в същото решение, административния орган да се произнесе и по същество на отправените питания.

Интересът в този случай несъмнено следва да се квалифицира като надделяващ, по смисъла на § 1, т.6 от ЗДОИ, тъй като  предоставянето на подобна информация ще способства да се повиши прозрачността относно законовите задължения на държавната администрация. Следва да се посочи, че съгласно изричната разпоредба на § 1, т. 6 ЗДОИ той се презумира, когато с исканата информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл.3 ЗДОИ. Исканата информация досежно извършения ремонт на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна, дава възможност да се повиши прозрачността и отчетността на ответника по отношение на дейността му, свързана с взетите от него мерки.

Изводите, изложени по-горе не се променят от обстоятеството, че с решение № № 1359 от 25.09.2020 г. на АдмС – Варна, постановено по адм. д. № 1190/2020 г. е отменено  решение №Р№-10-14/21.05.2020г. на генералния директор на ДП "Пристанищна инфраструктура" , с който е отказал пълен достъп до обществената информация, поискана със заявление на С.С. с рег. № ЗЗ-00-12/07.05.2020 г., с което се търси: 1. Сключено споразумение между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД /"ТСВ" ЕАД/ за удълбочаване на канал 1 и канал 2 на Пристанище Варна; 2. Технически проект, по който предстои да бъде осъществено удълбочаването на канала; 3. Компаниите, с които "ТСВ" ЕАД е сключило договор за изпълнение на проекта; 4. Цената, на която според сключените договори ще бъде извършено удълбочаването. Независимо от правния резултат по адм.д.№1190/2020г., по всяко заявление се дължи изрично произнасяне, без значение в какъв смисъл ще бъде произнесен отговорът.

На гореизложените основания, обжалваният в настоящото производство мълчалив отказ по подаденото заявление, следва да бъде отменен, а преписката - върната на задължения субект за произнасяне с надлежен акт в срока по чл. 28 ЗДОИ и съобразно дадените по-горе указания.  

Мотивиран от изложеното, съдът 

 

                Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на  генералния директор на Държавно предприятие „ Пристанищна инфраструктура“, произнесен по заявление за достъп до обществена информация рег.№ 04-09-143-18/04.11.2020г. , с което С.Ц.С. е заявил достъп до обществена информация, както следва: 1/ копие от сключено споразумение между ДП “Пристанищна инфраструктура“ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и 2/ копие от Инвестиционен проект за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна.

ВРЪЩА делото като преписка на ген.директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, за   произнасяне по Заявление рег.№ 04-09-143-18/04.11.2020г., подадено от   С.Ц.С. съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.       

Решението не подлежи на обжалване.

                       

                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :