П Р О Т О К О Л

    Гр. Ямбол, 13.10.2020 г.

 

         Ямболският районен съд, VII-ми състав, в публично съдебно заседание на тринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕВЕНА НЕСТОРОВА

                                                                                                                          

При участието на секретар М. М.

и прокурора В.В.

сложи за разглеждане НОХД № 1024 по описа за 2020 год.     

докладвано от съдия НЕСТОРОВА

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Подсъдимата С.Й.Д., нередовно призована, се явява лично и със назначения в хода на ДП за служебен защитник адв. И.П. ***.

ЯРП, нередовно призована, изпраща представител.

 

Прокурорът: Моля, да се даде ход на делото.

Адв. Петров: Да се даде ход на делото.

Подсъдимата С.Й.Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимата, както следва:

С.Й.Д. – родена на *** ***, българка, български гражданин, начално образование, вдовица, работи като хигиенистка в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД - гр. Ямбол, неосъждана, ЕГН **********.

 

На основание чл.274 и чл.275 от НПК на страните се разясниха правата им, по повод на което искания, бележки, възражения и отводи към състава на съда и секретаря, не се направиха.

 

На основание чл.276, ал.1 от НПК, СЪДЪТ ИЗВЪРШИ ДОКЛАД, В КОЙТО ПОСОЧИ ОСНОВАНИЯТА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО –– внесено от ЯРП споразумение за решаване на делото, съгласно което:

 

Подсъдимата С.Й.Д., със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВНА в това, че през периода от 04.06.2020 г. до 11.06.2020 г. в гр. Я., действайки при условията на продължавано престъпление, нарушила мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората, въведени със Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република Б., като лице по т.2 от заповедта, поставено под 28-дневна изолация след хоспитализация с Предписание за изолация в домашни условия № *** г. на Регионална здрава инспекция – Я.за срок от 28 дни, считано от 27.05.2020 г., като не е изпълнила задължението си да не напуска дома си, находящ се в гр. Я., ул. „***“ № 18А, където е следвало да пребивава за посочения в предписанието срок, и деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, обявена с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. - извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID - 19, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г., както следва:

- На 04.06.2020 г., около 15,25 ч. в гр. Я., е нарушила мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората, въведени със Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, като лице по т.2 от заповедта, поставено под 28-дневна изолация след хоспитализация с Предписание за изолация в домашни условия № 28-1059 от 27.05.2020 г. на Регионална здрава инспекция – Я. за срок от 28 дни, считано от 27.05.2020 г., като не е изпълнила задължението си да не напуска дома си, находящ се в гр. Я.“ № 18А, като напуснала дома си и посетила сградата на Община-Ямбол, находяща се в гр.Я., и деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, обявена с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. - извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID - 19, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.;

- На 11.06.2020 г., около 15.25 ч. в гр. Ямбол е нарушила мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората, въведени със Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република Б., като лице по т.2 от заповедта, поставено под 28-дневна изолация след хоспитализация с Предписание за изолация в домашни условия № 28-1059 от 27.05.2020 г. на Регионална здрава инспекция – Я. за срок от 28 дни, считано от 27.05.2020 г., като не е изпълнила задължението си да не напуска дома си, находящ се в гр. Я., ул. „***, като напуснала дома си и посетила сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ – Я., находяща се в гр. Я., ул. „***“ № 13, и деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, обявена с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. - извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID - 19, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г., поради което и на основание чл.355, ал.2 вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1,т.2, б.„б“ от НК й се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода - наказанието глоба.

 

Прокурорът: Поддържам внесеното споразумение.

 

Адв. П.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме внесеното в настоящото производство споразумение и молим то да бъде одобрено от Вас като непротиворечащо на закона и морала.

 

Подсъдимата С.Й.Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам споразумението и последиците от него. Съгласна съм с последиците от споразумението. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът на основание чл.382, ал.5 от НПК, предлага промени в споразумението, изразяващи се в следното:

На подсъдимата С.Й.Д. е предявено обвинение за престъпление по чл.355, ал.2, вр. ал.1 от НК. В текстовата част при описанието на престъплението е посочено, че същото е извършено от подсъдимата Д. при условията на продължавано престъпление. Тази цифрова квалификация на чл.26, ал.1 от НК, липсва при изписване на престъплението, поради което съдът предлага на страните цифровата квалификация, която е вменена за нарушена от подсъдимата Д., да бъде следната, а именно чл.355, ал.2 вр. ал.1 вр.26, ал.1 от НК.

 

Прокурорът: Съгласна съм с така направеното предложение за промяна в цифровата квалификация.

 

Адв. П.: Съгласен съм с извършената промяна, още повече, че при привличането й като обвиняема, тя е била привлечена точно по този текст.

 

Подсъдимата С.Й.Д.: Съгласна съм с направената промяна.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, съгласно което:

Подсъдимата С.Й.Д., със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВНА в това, че през периода от 04.06.2020 г. до 11.06.2020 г. в гр. Я., действайки при условията на продължавано престъпление, нарушила мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората, въведени със Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, като лице по т.2 от заповедта, поставено под 28-дневна изолация след хоспитализация с Предписание за изолация в домашни условия № *** г. на Регионална здрава инспекция – Я. за срок от 28 дни, считано от 27.05.2020 г., като не е изпълнила задължението си да не напуска дома си, находящ се в гр. Я., ул. „***, където е следвало да пребивава за посочения в предписанието срок, и деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, обявена с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. - извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID - 19, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г., както следва:

- На 04.06.2020 г., около 15,25 ч. в гр. Я., е нарушила мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората, въведени със Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, като лице по т.2 от заповедта, поставено под 28-дневна изолация след хоспитализация с Предписание за изолация в домашни условия № *** г. на Регионална здрава инспекция – Я. за срок от 28 дни, считано от 27.05.2020 г., като не е изпълнила задължението си да не напуска дома си, находящ се в гр. Я., ул. „///**, като напуснала дома си и посетила сградата на Община-Ямбол, находяща се в гр.Я., ул. „ *** 7, и деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, обявена с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. - извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID - 19, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.;

- На 11.06.2020 г., около 15.25 ч. в гр. Я. е нарушила мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората, въведени със Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, като лице по т.2 от заповедта, поставено под 28-дневна изолация след хоспитализация с Предписание за изолация в домашни условия № *** г. на Регионална здрава инспекция – Я. за срок от 28 дни, считано от 27.05.2020 г., като не е изпълнила задължението си да не напуска дома си, находящ се в гр. Я., като напуснала дома си и посетила сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ – Я., находяща се в гр. Я., и деянието е извършено по време на епидемия, свързана със смъртни случаи, обявена с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. - извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID - 19, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г., поради което и на основание чл.355, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК й се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки

- Задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода - наказанието глоба.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Подсъдима:  

                   

/С.Й.Д./                                             

 

Прокурор:

 

/В.В./

Защитник:  

 

/Адв. И.П./                                                           

 

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение между прокурора и защитникът на подсъдимата не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ: №260039/13.10.2020г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора В. В. при  Районна прокуратура – Я. и защитника на подсъдимата С.Й.Д. – адв. И.П. ***, при горните основания.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1024/2020 г. по описа на ЯРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10:50 ч.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  СЕКРЕТАР: