ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА Република България

СЪЗДАВАНЕ НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Регистрация на потребител чрез ел. подпис 1/2
Име:
Презиме:
Фамилия:
Дата на раждане
ЕГН/ЛНЧ/личен номер:
(посочва се ЕГН/ЛНЧ на заявителя или личен номер на адвокат с цел установяване на самоличността на заявителя и гарантиране на уникалност на профила му)

Моля да ми бъде създаден личен потребителски профил за достъп до Единния портал за електронно правосъдие. За създаване на личния ми потребителски профил моля да бъде използван адресът на електронната ми поща:
Имейл:

Файлове:
Известна ми е отговорността по чл. 313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни.